Bologna Süreci

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Amaç:

 • Bölümümüzde ileri eğitim ve öğretim imkanları yaratmak,
 • Ülke sanayisinin araştırma-geliştirme personel ihtiyacına yönelik nitelikli mühendis yetiştirmek,
 • Öğretim üyelerimizin araştırmalarında ihtiyaç duydukları kapasite ve kaabiliyetlere sahip öğrencilere yer vermek.

Hedef:

 • Üniversitemizin bu alandaki araştırma ve geliştirme kaabiliyetlerinin geliştirilmesi,
 • Sanayimizden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış olan yapısı ile programın üniversite-sanayi işbirliğine hizmet etmesi,
 • Doktora programının gerektirdiği niteliklere sahip, bilimsel araştırmalarda yer alabilecek mezunlar vermek.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)

Kuramsal, Olgusal Bilgiler

 • Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler

 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 • Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Lisansüstü ağırlığa sahip bir sanayii problemini, taslak halinden başlamak suretiyle, makina mühendisliği bilgilerini kullanarak kurgular, modeller ve uygun bir çözüme ulaşır.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir.
Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • Lisans genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
 • ALES skoru en az 60 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları:

 • Her bir dersten en az CC notu almak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, zorunlu ve seçmeli ders gruplarından alınacak toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 dersi tamamlamak.
 • Kredisiz bir seminer dersini alıp başarılı olmak.
 • Tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda, danışmanın gözetiminde yürütülen bir tez çalışmasını tamamlamak ve bir jüri önünde savunarak başarılı olmak.
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi durumunda öncelikle Bilimsel Hazırlık programına kaydolmuş ve toplamı 24 krediyi aşmamak üzere Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda, her bir dersten en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak.