Staj Olanakları

I- ATELYE STAJI

Mekanik atelye stajı, birinci sınıfı bitiren Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine verilmektedir. Staja katılabilmek için yeterlilik koşulu ME 182 Mühendislik Çizimi ve Katı Modelleme dersinden geçer not almış olmaktır. Staj aşağıdaki üç bölümden oluşmaktadır:

 • Ölçme ve kontrol aletlerinin kullanımı
 • El Aletlerinin kullanımı
 • Tezgahların kullanımı

Açıklamalar

Stajın süresi üç gündür. Öğrenciler üçerlik gruplar halinde atölyede bulunacaklardır. Staj dönemleri, öğrenime ara verilen yaz ve kış tatillerinde olacaktır. Staja başvurmak isteyen öğrenciler, öncelikle bölüm sekreterlüğüne isim yazdıracakladır. Öğrenciler bölüm web sitesinde bulunan ATELYE STAJI FORMU‘nu (FORM 403) da doldurarak, danışmanlarına imzalatacaklardır. Staj başlangıcında bu formu Atölye Şefi’ne gösterecekler, stajın bitmesini takiben de, formda gerekli olan kısımları doldurarak yine Atölye Şefi’ne teslim edeceklerdir. Staj süresince öğrenci tarafından kullanılacak olan bazı aletlerin, staja başlamadan önce öğrenci tarafından temin edilmesi gereklidir. Bunlar:

 • Atölye önlüğü
 • 1/20 lik (0.05 mm hassasiyetli) kumpas (çok kaliteli olması gerekli değildir)
 • Tesviyeci Eğesi. 25 cm boyunda (10 parmak)

Atelye stajı programını görmek için tıklayınız.

II- YAZ STAJI

Buradan staj defterine ulaşabilirsiniz.

II.A İşletme ve Organizasyon: İşletmenin tanıtımı, Türkiye ekonomisindeki yeri, yönetim planı, personel durumu, maliyet analizi, fabrika yerleşim planı, ambarlama, pazarlama ve satın alma ve varsa AR-GE departmanlarında yapılır.

Bu staj ürün (MKE, PETKİM, vb.) ve/veya hizmet (TEK, PTT, vb.) üreten işletmelerde yapılabileceği gibi ısıtma, soğutma ve havalandırma projelerini yapan işletmelerde de (Bayındırlık, İller Bankası, Belediyeler, vb ) yapılabilir. Staj içerik olarak minimum aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

FABRİKA VEYA İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER  

a)- Fabrikanın veya işletmenin genel tanıtımı (ad, adres, faaliyet alanları, üretim yelpazesi, çalışan sayısı, çalışma saatleri, vardiya durumu, vb. )
b)- Yerleşim planı (tüm işletmeler)
c)- Yönetim planı (organizasyon şeması)
d)- Çalışanlar, görevleri (idari ve teknik) ve tanımları
e)- Muhasebe ve finansman bilgileri (İşletme bütçesinin hazırlanması, ürünlerinin maliyet ve satış fiyatlarının belirlenmesi vs.)
f)- Firmanın veya işletmenin kalite politikası ve kalite yönetimi
g)- Firmanın veya işletmenin çevre politikası ve geri dönüşümlü malzeme kullanımı
h)- Pazarlama faaliyetleri
i)- İş güvenliği ve işçi-işveren ilişkiler
j)- Personel ve sosyal ilişkiler:

 • Eleman alımı ve yetiştirilmesi
 • İş değerleme ve ücret politikaları
 • Sosyal İlişkiler: Yemek, lokal, spor tesisleri, servis, kreş ve benzeri faaliyetlerin kapsamı ve amaçları.
 1. B İmalat ve Montaj:Tesiste kullanılan talaşlı, talaşsız imalat yöntemlerinin incelenip öğrenilmesi, mamul üretim tekniklerinin takip edilerek pratik yapılması, yarı mamul, mamul montaj, kalite control işlemeleri ve gerçekleştirilmesi.

TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ

Talaşlı imalat yöntemlerinde hammaddeye, talaş denilen malzeme kaldırılarak şekil verilir. Tornalama, Frezeleme, Planya-Vargelleme, Delme ve Taşlama olmak üzere easas olarak 5 talaş kaldırma yöntemi vardır. Bunlara ilaveten Honlama, İnce Honlama ve Lepleme gibi yüzey kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan çok ince talaş kaldırma işlemleri de bulunmaktadır.
TORNALAMA: Tornalama işleminde, parça dönme şeklinde kesme hareketini ve takım ilerleme hareketini yapar. Tornalama ile dönel yani silindirik (iç ve dış), konik parçalar, bunların alın yüzeyleri işlenir ve vida açılır. Staj kapsamı: Torna tezgahının tanınması, çalıştırılması, bakım ve güvenlik tedbirleri, işlerin tezgaha bağlanması, torna kalemleri, tornada kesme hızı, tornada alın, yüzey, delik ve vida çekme işlemleri vb. tüm tornalama işlemleri ve imalat resimlerinin çizimleri, ve torna tezgahı çeşitlerinin tanınması.
FREZELEME: Takım dönme şeklinde kesme ve parça ilerleme hareketini yapar. Frezeleme ile düz, eğik herhangi bir düzlemsel yüzey, kanal, T kanalı, vida, dişli çark ve diğer profilli elemanlar işlenir. Staj kapsamı: Freze tezgahının tanınması, çalıştırılması, bakım ve güvenlik tedbirleri, işlerin tezgaha bağlanması, freze çakılarının çeşitleri ve tezgaha bağlanması, freze kesme hızı, ilerleme miktarı ve soğutma, frezede bölme, freze tezgahı kanal açma uygulamaları, dişli ve çakıların frezelenmesi ve benzeri tüm frezeleme işlemleri ve freze tezgahı çeşitlerinin tanınması.
PLANYALAMA-VARGELLEME: Planyalama-vargellemede kesme hareketi doğrusaldır, vargellemede bu hareket takım, planyalamada ise parça tarafından yapılmaktadır. Planyalama-vargelleme ile düz yüzeyler, kanallar, dişli çarklar ve diğer profilli elemanlar işlenir. Staj kapsamı: Planya ve Vargel tezgahlarının çalışma ilkeleri, kalemlerin tanımı, bu tezgahlarda iş emniyeti, işlerin tezgaha bağlanması, kesme hızı ve kurs sayısının hesaplanması, vargelde kanal açma ve çeşitli yüzeylerin işlenmesi.
TAŞLAMA: Taşlamada kesme hareketi takım ve ilerleme hareketi parça tarafından yapılır. Taşlama diğer işlemlerden sonra yapılan ve daha çok parçaların boyut, şekil ve yüzey kalitesine yönelik bir işlemdir. Taşlama ile silindirik (iç ve dış), konik, düz ve eğik düzlemsel yüzeyler, vida, dişli çarklar ve diğer profilli elemanlar işlenir. Staj kapsamı: Taşlama taşı, taşlama tezgahlarında güvenli çalışma kuralları, zımpara taşlarının bağlanması, bilenmesi ve dengelenmesi, taşlama tezgahlarının tanınması, bakım işleri ve bileme makinelarının çalışma kuralları, ve basit taşlama uygulamalarının yapılması.
DELME: Parça sabit olup takım hem dönme şeklinde kesme hem de ilerleme hareketini yapar. Delme ile silindirik ve konik deliklerin işlemleri yapılır.Staj kapsamı: Delik tezgahları, tezgahlarıın yaptığı işler, çalışma esasları ve özellikleri, ve ilgili uygulamalar.

Yukarıda belirtilen 5 temel talaş kaldırma yöntemini kullanan makinelere ilaveten aşağıda kısaca belirtilen El Tesviyeciliği ve Diğer Tezgahlar ile ilgili  çalışmalar da bu staj kapsamında yapılabilir.
EL TESVİYECİLİĞİ: Staj kapsamı: Tesviyeci el takımları ve ölçüm aletlerinin tanıtımı ve kullanılması, eğeleme, markalama, kesme ve delme işlemlerinin yapılması ve klavuz kullanma uygulamaları.
DİĞER TEZGAHLAR: İşletmede varolan ve fakat yukarıda açıklanmamış olan tezgahlara ilişkin çalışmalar bu stajın kapsamına girmektedir. Staj kapsamı: Nümerik Kontrollu Tezgahlar (NC), Bilgisayar Destekli Nümerik Kontrollü Tezgahlar (CNC) ve Bilgisayarla Direkt Kontrol Edilen Tezgahlar (DNC) vs. hakkında bilgi sahibi olmak ve bu tezgahlarda çalışmalar yapmak.

TALAŞSIZ İMALAT YÖNTEMLERİ

Talaşsız imalat yöntemlerinde hammaddeye malzeme kaldırmadan şekil verilir. Talaşsız imalat yöntemleri; esas olarak Döküm, Plastik-Şekil Değiştirme ve Bağlama (kaynak, lehim, yapıştırma, perçinleme) yoluyla ürünü meydana getirme gibi yöntemleri içermektedir.
DÖKÜM :  Döküm, parçalara, sıvı veya viskoz durumunda bulunan malzemeyi hazırlanmış veya içinde parçanın şeklini temsil eden bir boşluk bulunan bir kalıba dökerek ve katılaştırmaya bırakarak şekil verme işlemidir. Dökümcülük, Döküm Kalıpçılığı ve Maden Ergitme Tekniği olarak iki grup altında toplanabilir. Staj kapsamı: genel döküm bilgileri, dökümcülükte kullanılan ocaklar, kapasite ve verimleri, dökümcülük alet ve gereçleri (kalıp, maça, model, kalıp kumu ve kullanılan bağlayıcılar vs.), kalıplama yöntemleri, kalıba ergiyik metalin dökülmesi, döküm sonrası işlemlerin değerlendirilmesi ve imalat resimlerinin çizilmesi, döküm çeşitleri (pik döküm, çelik döküm, alaşımlı döküm), ve döküm işleminde dikkat edilecek hususlar.
PLASTİK ŞEKİL VERME:   Plastik şekil vermede hammaddeye belirli bir baskı yaparak istenilen şekil verilir. Burada baskı ile malzeme kalıcı şekil değiştirme durumuna getirilir ve bu durumda verilen şekil kalıcı olur. İşlem soğuk ve sıcak olarak yapılır. Plastik şekil verme Dövme, Haddeleme, ve Saç İşleme gibi işlemleri içermektedir.

 • Dövme: Dövmede belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılan hammaddeye darbe veya sürekli şekilde basınç uygulayarak şekil verilir. Staj kapsamı: Dövme çeşitleri, açık dövme, kapalı dövme, dövme alet ve malzemeleri,  pres ve kalıp işleri, preslerin çeşitleri, çalıştırılması, bakım ve emniyet tedbirleri,  preste kıvırma, bükme, kesme ve delme kalıplarına ait teknoloji ve uygulamalar, kalıp çeşitlerinin tanıtılması, kalıp teknolojisi ve kalıp malzemeleri.
 •  Haddeleme:   Haddeleme, hammaddeyi kendi eksenleri etrafında dönen iki rulonun arasından geçirerek şekil verme işlemidir. İşlem sıcak veya soğuk olarak yapılabilir. Staj kapsamı: Haddeleme çeşitleri, merdane çeşitleri, tel çekme ve boru haddeleme işlemleri,  haddeleme uygulamaları.
 • Saç İşleme:  Saç ve bandlara; kesme, bükme, derin çekme, sıvama, şişirme gibi işlemlerle şekil verme işlemlerini kapsamaktadır.   Staj kapsamı: Saçlarda ayırma ve delik delme (zımbalama) işlemleri, zımba çeşitleri, kesme kalıbları, bükme çeşitleri, derin çekme işlemleri, sıvama işlemleri, sıvama çubukları veya ruloları, sıvama mastarları, şişirme ve uzatma işlemleri, ekstrüzyon ve soğuk basma işlemleri.

BAĞLAMA: Bağlama yöntemiyle parçalar, başka yöntemlerle imal edilip daha sonra birbirleriyle birleştirilerek bütün haline getirilirler. Bağlama yöntemleri; kaynak, perçin, lehim ve yapıştırma gibi yöntemlerden oluşmaktadır.        Kaynak: Kaynak ısı yoluyla ve ek bir malzeme ilave ederek veya etmeyerek parçaları birbirine bağlama yöntemidir. Staj kapsamı: Kaynak tekniği ve teknolojik bilgileri, kaynak takım ve avadanlıklarının tanınması ve kullanılması, oksijen ve punta kaynakları uygulamaları, elektrik ark kaynağı ve uygulamaları, diğer kaynak teknikleri ve uygulamaları (tozaltı ve gaz altı kaynakları).

 1. C Proje ve AR-GE:Staj yapılan işletmenin proje ve varsa AR-GE departmanlarında aktif olarak çalışmalara katılmak.
 2. D Üretim:Üretim bölümünde yapılacak çalışmalar. Öncelikle yapılan ana üretimin akış şeması, üretim yöntemi ve teknikleri incelenecek. Üretimde kullanılan ana ve yardımcı makinelar ve cihazlar incelenecek ,varsa mamul montaj konularında çalışmalar yapılacak, kalite kontroll bakım tekniği işlemleri incelecek.

ÜRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER 

a)- Üretim yapılan bölümlerin tanıtımı
b)- Üretim yapılan her bölümdeki makinelerin tanıtımı
c)- Bu makinelerde yapılan işlemlerin belirtilmesi
d)- İşletme içindeki iş akışının incelenmesi
e)- Ön değerlendirme ve tasarım
f)- Üretim planlama
g)- Planlanan siparişlerin ve iş emirlerinin ilgili birimlere gönderilmesi
h)- Hammadde ve yarımamülleri satın alma ve ambarlama
i)- Üretim planlamadan gelen işlerin tezgahlara dağıtımı
j)- Üretimin planlara uygun gidip gitmediğinin kontrolu
k)- Üretim kalite kontrolu, ambalajlama ve ambarlama
l)- Üretim verimliliğini artırma çabaları
m)- Bakım ve onarım sistemleri