Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 101)


Bölüm tanıtımı, Üniversite kural ve yönetmelikleri. Makine mühendisliği mesleğine giriş, tarihçe ve ilgili meslek kuruluşları. Mühendislik etiği. Mühendislikte iletişim. İnovasyon. Küresel sorunlara mühendislik çözümleri hakkında farkındalık. Sanayiden güncel konular. Teknik standartlar. Problem çözümüne yaklaşımlar, hesaplama araçları. Serbest çizime giriş. Raporlama,  tablolama ve sunum araçları. Mühendislikte resim ve grafikler. 2018 Güz Konuşmacıları

Mühendislik Çizimi ve Tasarıma Giriş (ME 182)


Mühendislik temel tasarım prensipleri, çizim dili. Temel geometri, paralellik, diklik, kesişim ve teğetlik. CAD sistemi kullanarak çizim. Üretim süreçleri ve katı modelleme unsurları. Projeksiyon ve kesit projeksiyonu. Tasarım çizimleri ile çalışma, boyutlandırma, toleranslar. Montaj resimleri.   me182: graphics & design General Description: This course is the premiere in the ME Curriculum Design Track. The Design Track includes a series of […]

Termodinamik I (ME 211)


Termodinamiğin temel kavramları, maddelerin özellikleri. Termodinamiğin birinci kanunu: kapalı ve açık sistemler. Termodinamiğin ikinci kanunu, entropi. Konulara paralel olarak bir kaç laboratuvar deneyi yapılacaktır.

Termodinamik II (ME 212)


Kullanılabilir enerji (Ekserji).Buhar gücü ve soğutma çevrimleri. Hava standart gücü ve soğutma çevrimleri. Termodinamik ilişkiler. İdeal gaz karışımları. Gaz ve buhar karışımları. Kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal denge.Isı sistem tasarımları.

Statik (ME 241)


Mekaniğin ilkeleri. Temel vektörel cebir. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve eşdeğerliği. Katı cisim dengesi. Ağırlık Merkezi.Yapısal elemanlar; kafesler, kirişler, kablolar ve zincirler. Sürtünme. Sanal iş ilkeleri ve minimum potansiyel enerji prensibi.

Dinamik (ME 244)


Parçacık dinamiği: Doğrusal ve eğrisel hareket. Newton Yasası, momentum ve açısal momentum yöntemleri. İş ve enerji. Parçacık sistemleri. Katı cisim dinamiği; düzlemsel hareket, kinematik ve kinetik. Katı cisimler için iş ve enerji yöntemleri, momentum prensipleri.

Malzemelerin Mukavemeti (ME 246)


Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Eksenel yüklü çubuklar. Burulma. Kirişlerde yanal yükleme, eğilme; kirişlerde oluşan gerilme ve eğilme şekil değiştirmesi. Eğilme, burulma, kesme ve eksenel kaynaklı birleşik gerilme analizi. Mohr çemberi. Kirişlerin ve millerin mukavemet açısından tasarımı. Statik açıdan belirsiz problemler. Kolonların bükülmesi. Enerji yöntemlerine giriş.

Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi (ME 264)


Malzemelerin maliyet ve elverişliliği. Elastikiyet modülü. Atomlar arası bağlar. Atomların konumlanması, yoğunluk. Akma gerilmesi ve dislokasyonların plastisitedeki işlevi. Sertlik. Mukavemet artırıcı mekanizmalar. Hızlı kırılma ve tokluk. Hızlı kırılmanın mikro düzeydeki mekanizmaları. Yorulma ve yorulma için tasarım. Sünme ve difüzyon teorisi. Oksitlenme ve korozyon. Sürtünme ve aşınma

Katı Mekaniği Laboratuvarı (ME 266)


Çekme testi, sertlik testi, metalografi. Birim şekil değiştirme pullarının dayandığı ilkeler, wheatstone köprüleri. Birim şekil değiştirme pulları ile ölçüm sistemlerinin kurulumu. Eksenel, burulma ve yanal yüke maruz yapı elemanlarında birim şekil değiştirme ölçümü. Çeşitli testler için ASTM standartları. Kutu kiriş gibi basit yapılarda birim şekil değiştirme ölçümü. Sonlu Elemanlar yönteminin genel bir anlatımı ve SE yazılımlarıyla sayısal deneyler. Not: ME […]

Isı Transferi (ME 324)


Tek ve çok-boyutlu sistemlerde zamanda sabit ve değişken/geçici ısı iletimi. İçsel ve dışsal zorlanmış konveksiyon ısı transferi, doğal konveksiyon ve yoğuşturma. Işınım yoluyla ısı transferi. Isı eşanjörleri ve ısı transfer sistemleri. Teoriyle paralel olarak laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Bazı problemler sonlu farklar yöntemiyle sayısal olarak çözümlenecek ve kıyaslamalar yapılacaktır.

Akışkanlar Mekaniği (ME 331)


Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri ve mühendislik problemlerine uygulamaları. Akışkanlar statiği. Akışla ilgili kavramlar. Kontrol-hacim analizi. Korunum denklemleri ve uygulamaları. Boyutsal analiz ve benzerlik. Viskoz akış, basit laminar akım sistemleri, türbülans, içsel ve dışsal akış uygulamaları.

Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı (ME 333)


Temel akış tiplerinin laboratuvarda gösterilmesi. Çeşitli akışkan mekaniği deneyleri. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’ne kısa bir bakış. HAD yazılımları ile sanal deneyler. Not: ME 331 eşkoşuldur.

Makine Elemanları I (ME 343)


Makine mühendisliği tasarımına giriş. Malzemeler. Yük ve gerilme analizi, gerilme konsantrasyonları. Şekil değiştirme ve katılık. Statik yükler altında sünek ve kırılgan malzemelerin bozulma kuramları. Değişken yükler altında sünek ve kırılgan malzemelerin yorulma kuramları. Miller ve mil elemanları.

Makine Elemanları II (ME 344)


Makina elemanlarının analizi ve tasarımı. Vidalar, bağlantı elemanları, ve kalıcı olmayan eklemlerin tasarımı. Kaynak, diğer birleştirme yöntemleri (perçinleme ve lehimleme gibi), ve kalıcı eklemlerin tasarımı. Mekanik yaylar. Bilyalı rulman yataklar. Yağlama ve kaymalı yataklar. Dişliler: Düz ve helisel dişliler, konik ve sonsuz dişliler, dişlilerin kinematiği ve dinamiği, dişlilerin gerilim ve aşınma anlamında tasarımı. Kilitler, frenler, kaplinler, ve volanlar. Esnek ve […]

Sistem Dinamiği ve Kontrolü (ME 352)


Otomatik kontrole giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm metoduyla cevap analizi. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Geri beslemeli kontrol sistemleri. Tipik eyleyiciler ve algılayıcılar. Kontrol yasaları. PID kontrol ayar yöntemleri. Köklerin yer eğrisi analizi. Frekans cevabı analizi. Teoriyle paralel laboratuvar deneyleri.

İmalat Süreçleri (ME 363)


Malzemelerin mekanik davranışlarının temelleri. Metal döküm işlemleri ve araçları. Isıl işlemler. Şekillendirme işlemleri. Sac-metal biçimlendirme işlemleri. Malzeme kaldırma işlemleri: kesme, aşındırma, kimyasal yöntemler, elektriksel yöntemler, yüksek enerji ışınları. Polimerlerin işlenmesi: hızlı prototipleme ve hızlı takımlama. Metal tozlarının, seramiklerin, camların, kompozitlerin ve süperiletkenlerin işlenmesi. Bilgisayarlı üretim sistemleri. Ürün tasarımı ve imalatın rekabetçi yönleri.

Makina Mühendisliğinde Sayısal Metotlar (ME 371)


Bilgisayar aritmetiği, hata kaynakları, hataların yayılımı. Fonksiyon benzetimi. Doğrusal denklem sistemleri. Direk metotlar, iteratif metotlar. Karakteristik değer problemi. Doğrusal olmayan cebirsel fonksiyonların kökleri. Fonksiyon interpolasyonu.

Yaz Stajı (ME 400)


En az 20 iş günü süreli zorunlu yaz stajı. Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse dördüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Enstrümantasyon ve Deney Tasarımı (ME 403)


Ölçüm yöntemleri ve enstrümantasyon kavramları. Sinyal karakteristikleri. Ölçüm sistemleri davranışı. Olasılık, istatistiksel metotlar ve belirsizlik analizi. Analog ölçümler. Sinyal şartlandırma. Örnekleme, sayısal ölçümler, veri toplama. Ölçüm ve enstrümantasyon deneyleri. Bir makina mühendisliği deneyi tasarımı. Önkoşullar: Son sınıf öğrencisi olmak

Isıl Sistem Tasarımı (ME 427)


Termodinamik, akışkanlar dinamiği ve ısı transferi prensiplerinin ısıl sistem ve komponent tasarımına uygulamaları. Komponent karakteristiklerinin incelenmesi ve bunların tüm sistem performansına etkileri.

Mekanik Titreşimler (ME 445)


Tek-serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri: sönümsüz ve sönümlü titreşimler, doğal ve rezonans frekansları, harmonik ve impuls yanıtları, geçici ve son-hal yanıtları. Çok serbestlik dereceli sistemler. Modal analiz. Titreşim sönümlemesi ve kontrol yöntemleri. Kritik hızlar. Titreşim ölçümleri.

Mekanik Sistemlerin Tasarımı (ME 482)


Tasarım felsefesi ve metodolojisi. Mühendislikte mesleki etik. Tasarım mühendisliğinde bilgisayar kullanımı ve CAD. Proje mühendisliği, planlama ve yönetim. Tasarım optimizasyonu. Maliyet değerlendirmesi ve ekonomik kararlar. Kalite özellikleri. Bozulma analizi ve güvenilirlik. Tasarımda insani ve ekolojik unsurlar. Mühendislik ekonomisi. Tasarımda insan ve çevre etkenleri. Dönem projesi: Gerçek mühendislik tasarım takımlarının koşullarının ve işleyişine benzer işleyen öğrenci proje takımlarının kurulması, proje raporu […]

Mühendislik Projesi (ME 492)


Bir Mühendislik / Bilim probleminin analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu. Önkoşullar: Danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı

Seçmeli Dersler

Modern Mühendislik Malzemeleri (ME 361)


Metal alaşımlara uygulanan ısıl işlemler. TT diagramlarinin okunması. Endüstriyel alaşımlar. Seramiklerin yapıları, özellikleri ve uygulanan işlemler. Polimerlerin yapıları, özellikleri ve uygulanan işlemler. Kompozit malzemeler. Paslanma ve çevresel zararlar. Malzemelerin elektriksel ve manyetik özellikleri. Tasarımda malzeme seçimi.

Bilgisayar Destekli Makina Mühendisliği (ME 372)


Konvansiyonel hesaplama araçları ile makine mühendisliği problemlerinin analizi. Akışkanlar mekaniği, ısı geçişi, katı ve yapısal mekanik alanlarındaki türevsel denklemlerin çözümleri. Uzay ve zamanda ayrıklaştırma. Birinci-derece yaklaşımı. Adımlama yöntemleri. İntegrasyon. Runge-Kutta yöntemi. Sonlu farklar yöntemiyle kısmi türevsel denklemlerin çözümü. Belli başlı ticari yazılımlar kullanılacaktır.

Yenilenebilir Enerjiye Giriş (ME 411)


Güneş (fotovoltaik ve termal sistemleri dahil) enerjisi, rüzgar enerjisi sistemleri, jeotermal, gelgit ve dalga enerjisi, küçük ölçekli hidrolik enerji, biyokütle, yakıt hücreleri ve alternatif ulaşım seçenekleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiler için enerji dönüşümü, kullanımı ve depolanmasına kapsamlı bakış. Yeni ve devam eden inşaatlarda güneş enerjisi kullanımı, sıcak su havuzu tasarımı, ısıtma ve soğutmada güneş enerjisi kullanım ilkelerinin ele […]

İçten Yanmalı Motorlar (ME 422)


Motor çalışma özellikleri, çeşitli çevrimler, termokimya ve yakıtlar, hava ve yakıt indüksiyonu, yanma odasında akışkan hareketi, yanma, egzos akışı, emisyon ve hava kirliliği, motorlarda ısı transferi, sürtünme ve yağlama, otomobillere ilişkin çeşitli hususlar.

HVAC Sistemlerinin Temelleri (ME 423)


Termodinamik ve psikrometri, temel ısıtma havalandırma ve klimalandırma (HVAC) sistem hesapları, iç ve diş tasarım koşulları, yük tahmininde temel formüller, ısıtma ve soğutma yükleri, enerji hesap metotları: derece-gün metodu ve bin metodu. Yapısal malzemelerin termal özellikleri.

HVAC Sistemleri Tasarımı (ME 424)


Kanal tasarımı, hesaplar ve kayıplar, eşit sürtünme metodu, fan ve system etkileri, klimalandırma system elemanları, filtreler, ısıtma ve soğutma elemanları, havanın dağıtımı, su soğutma sistemleri, havalandırma sistemleri: tekli ve çoklu bölgeler, sabit hacimli sistemler, değişken hacimli sistemler.

Soğutma Sistemleri (ME 425)


Soğutma uygulamalarının incelenmesi. Soğutma ve buhar sıkıştırma sistemleri, soğutkanlar, kompresörler, yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, soğutkan akış kontrolleri, sistem denge ve çevrimsel kontrolleri, soğutkan borulama sistemi. Soğutma yükü hesaplaması, püskürtmeyle soğutma, soğurma sistemleri, buharlaştırmalı soğutma ve buharlaştırmalı soğutucular, nem almalı soğutma sistemleri.

Isı Eşanjörleri (ME 426)


Temel ısıl eşanjör denklemlerini oluşturan ısı iletim mekanizmaları. Isıl eşanjör sınıflandırması ve geometri. Isı iletim ve akış kayıpları gözönüne alınarak analiz. Kompakt ve gövde-boru tipi ısıl eşanjör uygulamaları ve tasarım süreçleri. Kirlenme ve bunun yaşam süresi analizine etkisi; bakım yöntemleri.

Isı Motorları (ME 428)


Buji ateşlemeli ve kompresyon-ateşlemeli motorların temelleri. Performans özellikleri ve esti. Buhar ve gaz türbinlerinin teorisi ve tasarımı, türbin akım geçitleri ve nozzles. Türbin kontrolu ve performansı.

Turbomakinelere Giriş (ME 431)


Turbomakinelerin temel teorisi. Boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları. Pompalar, fanlar, kompresörler ve türbinler. Mühendislik problemlerine uygulamalar.

Aerodinamik (ME 432)


Aerodinamik kuvvetler ve momentler. Temel prensipler ve denklemler. Potansiyel akış teorisi, bir silindir etrafında akış, taşıma kuvvetinin oluşumu, Kutta-Joukovsky teoremi, konform dönüşüm, aerodinamik katsayıların tanımı, Panel Yöntemi. İnce profil teorisi, Kutta şartı, Kelvin sirkülasyon teoremi, simetrik ve kambur profiller, taşıma eğrisi eğimi ve sıfır taşıma veren hücum açısı, flaplı profil. Sonlu kanat teorisi, taşıyıcı çizgi teorisi, eliptik ve genel taşıma […]

Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği (ME 436)


Türbomakinaların temel teorisi. Boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları. Darbesel ve tepkisel türbinler, santrifüjlü pompalar, performans özellikleri. Aerodinamiğin temelleri: kanat profil geometrisi, sirkülasyon yaratılması; uygun dönüşüm, kanat profillerinin kaldırma ve sürüklenme özellikleri. Mühendislik problemlerine uygulamalar.

Akışkan Gücü Kontrolü (ME 437)


Hidrolik ve pnömatik güç iletim sistemlerinin temelleri. Hidrolik elemanlar; valfler, pompalar, motorlar, akümülatörler. Valf özellikleri. Temel devre tasarımı. Kayıplar ve sistem verimliliği. Hidrolik servo kontrol.

Mühendislik Akustiği (ME 438)


Titreşim sistemleri. Akustik dalga denklemi; Akışkan ortamında düzlemsel ve küresel dalgalar. Arayüzlerde yansıma ve iletim. Akustik dalgaların ilerlemesi, yayınımı ve alımı. Borular, boşluklar ve dalga yönlendiriciler; rezonatörler ve süzgeçler. Gürültü. Fizyolojik, çevresel ve mimari akustik üzerine seçilmiş konular.

Gaz Dinamiği (ME 439)


Sıkıştırılabilir akımın temel denklemleri. Durgunluk ve sonik özellikler. Dik şok ilişkileri, eğik şok ve genişleme dalgaları. Zamana bağlı dalga denklemleri. Doğrusallaştırılmış akım, konik akım. Süpersonik akımlar için sayısal teknikler, karakteristikler yöntemi. Transonik akım, hipersonik akım.

Yorulma ve Kırılma Mekaniği (ME 444)


Kırılma mekanizmaları, yarılma, sünek kırılma. Doğrusal elastik kırılma mekaniği, çatlak ucu plastik bölgesi. Yorulma çatlağının başlaması; yorulma analizi için gerilme ömrü ve birim şekil değiştirme ömrü yaklaşımları. Yorulma analizi için çatlak ilerlemesi ve kırılma mekaniği yaklaşımı. Uygulamalar, hasar toleransı, yorulma ömrü hesabında emniyetli bozulma ve emniyetli ömür yaklaşımları, havacılık sanayiindeki uygulamalar. Tasarımda göz önüne alınacak hususlar.

Kompozit Malzemelerin Mekaniği (ME 446)


Elyaf takviyeli kompozitler. Mikro ve makromekanik katman analizi: Tek katman için gerilme birim şekil değiştirme bağıntısı. Plaka bünye denklemleri. Tek katman ve plakaların mukavemet analizi, bozulma kıstasları. Katmanlı plakaların burkulma analizi. İmalat yöntemleri.

Uygulamalı Katı Mekaniği (ME 449)


Elastisite teorisine giriş: gerilme, uzama, ve bünye denklemleri. İleri malzeme mukavemeti konuları: asimetrik kesitli cisimlerin eğilmesi, eğri kirişler, kayma merkezi, kalın cidarlı silindirler. Mühendislik problemlerine uygulamalar.

Mekanik Sistemlerin Sayısal Denetimi (ME 451)


Mekanik sistemlerin modelleme ve analizi. Doğrusal ayrık dinamik sistemler ve Z-dönüşüm teorisi. Sayısal süzgeç tasarımı. Sayısal yöntemler. Dönüşüm ve durum-uzayı yöntemleri ile kontrol sistem tasarımı. Giriş-çıkış arayüzleri. Denetleyicilerin mikroişlemciler ile uygulanması. Örneklemeli veri sistemleri. Nicemleme etkileri. Gerçek- zamanlı kontrol.

Mekanizmalar ve Uygulamaları (ME 452)


Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiğine giriş. Mekanizmaların sınıflandırılmaları. Kinematik zincir, serbestlik derecesi, eklemler, ve bağlantılar gibi temel kavramlar. Düzlemsel mekanizmaların kinematiğinin grafik ve analitik çözümlemeleri. Dişli takımlarının kinematiği. Kam sistemlerinin kinematiği. Düzlemsel mekanizmaların kuvvet çözümlemelerine giriş.

Gezgin Robotbilime Giriş (ME 453)


Donanım tasarımı. Sensörler ve eyleyiciler. Hareketli robot kinematiği. Gezme. Biyomimetik robotlar. Robot algılaması. Robot kontrol mimarileri. Hareket planlaması.

Taşıt Dinamiği (ME 455)


Motorlu taşıtların dinamiği. Havalı lastiklerin statik ve dinamik özellikleri. Tek ve çift çekişli taşıtların mekanik modelleri. Küçük sapma manevralarında yönsel tepki ve kararlılık. Kapalı çevrim sürüş süreci. Büyük sapmalarda motorlu taşıt davranışı. Rastgele süreç olarak sürüş olgusu.

Mekatronik (ME 456)


Mekatroniğe giriş. Temel denetim elektroniği. Bilgisayar tabanlı denetim sistemleri, sensörler, eyleyiciler ve arayüzler. Sinyal şartlandırma: yükseltme, azaltma ve analog süzgeçler. Sayısal denetim için ayrık matematik. Ayrık denetleyici tasarımı.

Kontrol Sistemleri Tasarımı (ME 457)


Köklerin yereğrisi tasarımı. Frekans alanında tasarımı, kompansatörler. Uzay-durum analizi. Yapısal özellikler: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik. Durum geribesleme tasarımı, gözleyici tasarımı. İki, üç ya da dört öğrencili takımların otomatik denetim sistemi projesi seçerek tasarım gerçekleştirmesi söz konusudur.

Robot Mekaniği (ME 459)


Robotiğin temelleri ve robot türleri. Dönme matrisleri. Homojen dönüşümler. Düz kinematik. Ters kinematik. Jakoben matrisi. Manipülatör dinamiği. Yörünge planlama. Hesaplamalı tork denetim yöntemi.

MEMS’e Giriş (ME 462)


Mikroüretim metodlarına giriş. İnce-film baskısı, litografi, oksitlenme ve diğer üretim teknikleri. Çok kullanıcılı MEMS (mikro elektro-mekanik sistemler) üretim merkezleri. Mikrosistemlerin elektriksel, mekanik ve termal alanda incelenmesi. MEMS tasarım, analiz ve karakterizasyonu.

Plastisite ve Metal Şekillendirme (ME 468)


Plastisite teorisi ve metal şekillendirme çözümleri. İnce cidarlı kazanların derin çekme yöntemiyle imalatı, karmaşık şekilli metal yüzeylerin biçimlendirme, haddeleme ve çekme yöntemiyle düzeltilmesi. Plastik kararsızlık, sürtünme.

Tahribatsız Muayene (ME 469)


Tahribatsız muayenenin kısa tarihçesi. Malzemeler ve süreksizlikler. Görsel yöntemler. X ışınlarına dayalı yöntemler. Ultrasonik test. Manyetik test yöntemleri. Elektriksel yöntemler. Sızmalı akımla çatlak tespiti. Akustik yöntemler. Diğer yöntemler.

Sonlu Elemanlar Yöntemi (ME 477)


Enterpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. Tek boyutlu elemanlar: mekanik ve ısıl yüklere maruz çubuk ve kirişler. İki boyutlu elemanlar: sabit birim şekil değiştirmeli ve doğrusal değişen birim şekil değiştirmeli üçgen elemanlar, dikdörtgen elemanlar. Eşparametreli elemanlar; integral hesaplama kuralları; genel dörtgen ve altıyüzlü elemanlar. Tüm bu elemanların avantajları ve sorunları.

Optimizasyon Teknikleri (ME 478)


Tekyönlü arama, tek değişkenli kısıtsız optimizasyon, çok değişkenli optimizasyon, kısıtlı optimizasyon, optimallik ilkeleri. Kısıtların analizi ve sınıflandırılması. Optimizasyon problemlerinin indirgenmesi. Genetik algoritmalar. Mekanik sistem uygulamaları.

Uçuş Mekaniği (ME 483)


Uçaklara etkileyen kuvvetler ve alt sistemler: Atmosfer, aerodinamik kuvvetler, itki sistemi. Turbojetler- Düşey düzlemde düz uçuş: Denklemler, düz uçuş, uçuş tavanı, uçuş mesafesi, havada kalınabilecek en uzun süre. Düşey düzlemdeki diğer uçuş rejimleri: Kalkış ve iniş, tırmanış, güç olmaksızın uçuş. Yatay düzlemde dönüş: Denklemler, dayanılabilecek en büyük yük faktörü, yatış açısı, dönüş hızı, dönüş yarıçapı. Piston-prop uçaklar – Düşey düzlemde […]

Otomotiv Mühendisliği (ME 484)


Otomobil elemanları. Hareket ve taşıt modellemesi. Maksimum hız ve ivme hesaplamaları. Tekerlekler ve lastikler. Fren sistemleri ve frenleme performansı. Süspansiyon sistemleri ve geometrisi. Direksiyon sistemleri ve geometrisi. Aerodinamik sürükleme kuvveti katsayısı ve taşıt performansına etkisi.

Müziğin Kuramı ve Mühendisliği (ME 485)


Bu ders, mühendislik ve bilim öğrencilerinde müzik ve müzik enstrumanlarında rastlanan karmaşık fiziksel problemlere karşı bir ilgi uyandırmayı amaçlar. Konuların kapsamı aynı zamanda ses mühendisliğine bir giriş olabilecek biçimde tasarlanmıştır. Teknik konular basit harmonik hareketten orta düzey sinyal işlemeye, ve kısmi differansiyel denklemlere kadar değişmektedir. Yüzeysel de olsa, müzik kuramı ve tarihçesi de geniş bir biçimde sunulmaktadır. Kuramsal kapsamaya temel […]

Makine Mühendisliğinde Özel Konular (ME 490)


Makine Mühendisliğinde Özel Konular Önkoşullar: Danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı.