ÇAP/Yandal programları

1. ÇAP/Yandal programları sayesinde öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümünde okurken aynı zamanda aşağıdaki bölümlerden ders seçerek çift diploma veya yandal belgesi alabilirler.

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği
  • Sistem Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım
  • İşletme
  • Diğer uygun bölümler

2. Üniversitenin başka bölümlerinde kayıtlı olup,Makine Mühendisliği Bölümünde ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin takip etmesi gereken ders programları aşağıdaki bağlantılarda okudukları bölümlere göre verilmiştir:

3. Üniversitenin başka bölümlerinde kayıtlı olup, Makine Mühendisliği Bölümünde yandal yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki dersleri alması gerekmektedir:

COURSE Credit
ME 211 Thermodynamics I 3
ME 241 Statics 3
ME 244 Dynamics 3
ME 264 Material Sci. For ME 3
ME 246 Strength of Materials 3
ME 324 Heat Transfer 4
ME 331 Fluid Mechanics 3
7 Courses 22 Credits

 

Notlar:

a) Öğrencinin yukarıdaki derslerden bazılarını kendi programında eşdeğer bir ders alarak sağlaması durumunda, aşağıdaki seçmeli dersler grubundan dersler alarak yandal için gerekli ders ve kredi koşullarını sağlamalıdır.
Seçmeli Dersler
COURSE Credit
ME 212 Thermodynamics II 3
ME 343 Machine Elements I 3
ME 344 Machine Elements II 3
ME 352 System Dynamics and Control 4
ME 371 Numerical Methods in Mechanical Engineering 3
ME 372 Computer Aided Mechanical Engineering 3
ME 445 Mechanical Vibrations 3
ME 461 Manufacturing Techniques 3
ME 482 Mechanical Engineering Design 3

 

b) CHEM ve ES kodlu bazı dersleri kendi programlarında almamış öğrenciler, bu dersleri ayrıca ve öncelikle almalıdır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ

_____________________________________

Amaç
Madde 1 – 

Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi’nde bir lisans eğitim-öğretim programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans derecesi (Double Major) ya da yan dal belgesi (Minor) almalarına ilişkin kuralları belirlemektir.

Dayanak
Madde 2 -

Bu Yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3511 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 –
Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, ikinci bir lisans derecesi almalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Çift Anadal Lisans Eğitim-Öğretimi” adı verilir.

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yan Dal Programı” adı verilir.

Çift Anadal Lisans Eğitim-Öğretim ve Yan Dal Programlarının Açılması
Madde 4 – Çift anadal ve yan dal lisans eğitim-öğretim programları, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senato’nun kararı ile açılabilir. Bu programlara alınacak öğrenci sayısı da aynı yolla belirlenir.

Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretim programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına Başvuru Yöntemi
Madde 5 -
Öğrenciler, kayıtlı bulundukları ana lisans eğitim programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında ilgili bölüm başkanlıklarına veya bölümü bulunmayan durumlarda fakülte dekanlıklarına dilekçe ve not belgeleriyle başvurarak çift anadal programına katılmak isteyebilirler.

Öğrenciler, kayıtlı bulundukları anadal lisans eğitim programının en erken üçüncü yarıyılında ilgili bölüm başkanlıklarına ya da fakülte dekanlıklarına dilekçe ve not belgeleriyle başvurarak yan dal programına katılmak isteyebilirler.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına Kabul Koşulları
Madde 6 -

Bir öğrencinin çift anadal ya da yan dal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması;
b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının (GNO) çift anadal için en az 3.00/4.00; yan dal için en az 2.50/4.00 olması;
c) Başvurunun ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla uygun bulunması

gerekir.

Ders Yükü
Madde 7 -
Çift anadal eğitim-öğretim programına devam eden öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredi/saatlik ders almaları zorunludur.

Yan dal programına devam eden öğrenciler, bu programın gerektirdiği bütün dersleri almak, gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler yan dal programında en az 21 kredi/saat ders almak zorundadırlar.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarında Uygulama
Madde 8 -

İki programda birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin çift anadal ya da yan dal programına kabulüne ilişkin fakülte yönetim kurullarının kararlarında bu dersler belirtilir. Ortak dersler her iki lisans programının da not belgesinde gösterilir.

Çift anadal ve yan dal programları için ayrı not belgeleri düzenlenir.

Çift anadal ve yan dal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca birer danışman atanır.

Programa Devam
Madde 9 -

Lisans öğrencilerinin çift anadal programına devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için en az 2.75, yan dal programına devam edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri için en az 2.50 GNO şartı aranır.
Ana lisans programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilere, yasa ve yönetmeliklerde öngörülen sürenin sonuna kadar ikinci anadal programını tamamlama imkanı tanınabilir.
Çift anadal programına lisans öğrenimi sırasında katılmış ve ikinci anadalın gereklerini tamamlayamadan Yeditepe Üniversitesinin yüksek lisans programlarından birine kabul edilmiş olan öğrenciler, lisansüstü öğrenimleri sırasında lisans dersleri alarak çift anadal programlarını yasal süre içinde tamamlayabilirler. Ancak bu krediler lisansüstü kredisi olarak sayılmaz ve lisansüstü öğretim sürelerinin uzatılmasına neden olamaz.

Programdan Çıkma ve Çıkarılma
Madde 10 -

Başarılı sayılmak için öğrencinin çift anadal için almış olduğu tüm derslerden genel not ortalamasının en az 2.75/4.00; yan dal programı için almış olduğu tüm derslerden genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. İki dönem üst üste bu ortalamanın altına düşen öğrencinin kabul edilmiş olduğu ikinci çift anadal ya da yan dal programlarından kaydı silinir.

Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bulundukları programlardan çıkarılırlar. Çıkarma kararı ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır. Bu programlardan ayrılan öğrencilerin özellikle ikinci anadal ya da yandal için almış olduğu dersler istedikleri takdirde kredisize çevrilir.

Öğrenci çift anadal ya da yan dal programını kendi isteğiyle ve lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir.

Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.


Tamamlama Belgesi
Madde 11 – 

Yan Dal programının tamamlanması aşamasında öğrenci “Yan Dal Programı Tamamlama Formu”nu doldurur. Tamamlama formunda öğrencinin yan dal programında aldığı bütün dersler, notlar ve genel not ortalaması gösterilir. Yan Dal Tamamlanma Formu hem yan dal ve hem de esas anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilir.

Diploma
Madde 12 -

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. Bu diplomada öğrencinin izlemiş olduğu çift anadal lisans eğitim-öğretim programının adı ile ilgili dekanın ve Rektörün imzası bulunur.

Kayıtlı bulunduğu yan dal programını tamamlayan öğrencinin tamamladığı yan dal programının adı esas lisans diplomasında belirtilir.

Yürürlük
Madde 13 -

Bu Yönetmelik hükümleri Yeditepe Üniversitesi Senatosu ve Mütevelli Heyeti’nce onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 -

Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

MÜTEVELLİ HEYETİ’NCE BELİRLENMİŞ OLAN
ÇİFT ANADAL VE YANDAL İÇİN
ÖDEME KOŞULLARI

1. Çift Anadal için yapılacak olan ek ödeme, öğrencinin Çift Anadal programına kabul edildiği yıl lisans programı için ödenen bir yıllık ücrete eşittir.

2. Yandal için yapılacak olan ek ödeme, öğrencinin Yandal programına kabul edildiği yıl lisans programı için ödenen bir yıllık ücretin yüzde ellisine (%50’sine) eşittir.

3. Genel Not Ortalaması (GNO veya CGPA) 3.50’nin üzerinde olan öğrenciler, Çift Anadal için herhangi bir ek ödeme yapmayacaklardır.

4. Genel Not Ortalaması (GNO veya CGPA) 3.25’in üzerinde olan öğrenciler, Yandal için herhangi bir ek ödeme yapmayacaklardır.

5. Öğrenciler, Çift Anadal ve Yandal Programlarına kabul edilmeleri ve bu programları tamamlamaları için gerekli mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.