Bologna Süreci

Bologna Bilgi Paketi – ME – 2018 (PDF)

Bologna Bilgi Paketi – ME – 2017 (PDF)

Lisansüstü Program Bilgi Paketi – ME – 2017 – Türkçe (PDF)

Graduate Program Course Pack – ME – 2017 – English (PDF)

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

Amaç:
Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan çağdaş yöntemlere hakim, sağlam bir bilgi temeline, analitik düşünme, problemleri teşhis edip çözüm üretme ve uygulama yeteneğine sahip, mesleki etik ve sorumluluk duygusu ile donanmış, çevre, küresel iklim değişikliği, açlık, hak ve özgürlükler gibi insanlığın temel sorunları hakkında bilgi ve sorumluluk sahibi ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören makine mühendisleri mezun etmek; mezunların kişisel gelişimlerini bilgi ve teknoloji kaynaklarına yakın kurumlarda devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yurtdışı kurumlarla yakın ilişkiler idame ettirmek; güncel ve ileri konularda araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek bilgi ve teknoloji üretmek; üniversite bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çalışmak; bu faaliyetlerle ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.

Hedef:
Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, lisans ve lisansüstü mezunları sanayide ve araştırma kurumlarında aranan, yurtiçi ve yurtdışı sanayi ve araştırma kurumlarıyla yakın işbirliği içinde araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, bilgi üretip yayın yapan ve teknolojik ürün geliştiren bir bölüm olmak.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)
Kuramsal, Olgusal Bilgiler

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler

 • Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; problem çözümünde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmasık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve kosullar altında, belirli gereksinimleri karsılayacak sekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları gelistirme, seçme ve kullanma becerisi, bilisim teknolojilerini etkin bir sekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Sayısal teknolojiler kullanılarak bulunan çözümleri geçerleme (verification) ve doğrulama (validation) becerisi.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalısabilme becerisi.
 • Bireysel çalısma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletisim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve degisiklik yönetimi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girisimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda saglık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çagın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Tasarım ve gerçeklestirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalısabilme becerisi.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler. İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir. Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:
Mezunlarımız, Ar-Ge, üretim, işletme gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Makine Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları:
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 42 zorunlu, 1 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders olmak üzere toplam 48 ders tamamlayarak 149 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu derslerden ME492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu zorunlu staj da tabloda ME400 kodu altında listelenmiştir.