Doktora Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Sistem Mühendisliğinde Araştırma Metodolojileri (ESYE 501)


Bu dersin kapsamında analitik ve tanımsal araştırma tasarımları, veri toplaması için seçme yöntemleri, fakülte üyesinin yönlendirilmesi altında ögrencinin bir proje hazırlaması da yer almaktadir. Bu proje, ögrencinin derste ögrendiği kavramları, konuları ve yöntemleri kullanarak teknoloji yönelimli bir proje hazırlama ve sunmalarına yardımcı olmaktadir. Danışman hoca onayladığı taktirde proje stratejik veya işlemsel bazlı olabilir.

Mühendislik Analizi II (ME 502)


Genelleştirilmiş fonksiyonlar. Green fonksiyonları, integral denklemleri. Fredholm ve Volterra denklemleri, Hilbert-Schmidt teoremi, tekil integral denklemleri, integral dönüşümleri: Fourier, Laplace, Hankel ve Mellin dönüşümleri.

Doktora Semineri (ME 690)


Fakülte üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencileri tarafından verilen, öğrencilerin bakış açılarını ve sistem mühendisliği konularıyla ilgili bilinçlerini genişletecek seminerler. Bologna Bilgi Paketi – ME690

Yeterlik Sınavına Hazırlık (ME 691)


Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür.  Dersin sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir. Bologna Bilgi Paketi – ME691

Doktora Tezi (ME 700)


Doktora tezi, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bağımsız bir araştırma sonucunda ortaya çıkan özgün ve üst seviye bir çalışmadır. Tez danışmanı, öğrenciyi daha önceden belirlediği bir tez konusuna yönlendirir. Bunun dışında, öğrenciye konuyla ilgili bilimsel literatür taramasında yardımcı olur,  araştırmalarında ona yol gösterir ve etik kurallar hakkında destek sağlar. Bu araştırmalar sonucunda öğrenci bir doktora tezi hazırlar ve tez savunmasında tez jürisine sunar. Bologna […]

Seçmeli Dersler

Özel Enerji Konuları (ME 619)


Üniversite dışından ya da ziyaretçi bir öğretim üyesinin uzmanlığına ya da tam zamanlı bir öğretim üyesinin güncel araştırma konuları ve ilgi alanına dayalı olarak açılacak ders.

İletimle Isı Transferi (ME 623)


Çeşitli sınır koşulları altında değişmez rejimli ve değişken ısı iletimi. Formülasyon yöntemleri. Kesin çözümler ve yaklaşık yöntemler. Hata fonksiyonu ve tamamlayıcı hata fonksiyonu. Besel fonksiyonları ve küresel Besel fonksiyonları. Süperpozisyon ve Duhamel Teoremi. Faz değişimlerinde ısı iletimi. İdeal gazlar için basit kinetik teori. Bologna Bilgi Paketi – ME623

Taşınımla Isı Transferi (ME 624)


Temel akış denklemleri. Sınır tabakanın diferansiyel ve integral denklemleri. İçsel ve dışsal laminer akışlarda cebri taşınım. Kesin çözümler ve yaklaşık çözümler. Türbülanslı akış için momentum ve ısı transferi yaklaşımları. Yüksek hızlarda taşınımla ısı transferi. Newton akışkanı olmayan akışkanlara ısı transferi. Doğal taşınım. Yoğuşma. Bologna Bilgi Paketi – ME624

Işınımla Isı Transferi (ME 625)


Termal ışınımın temel denklemleri. Katı ve sıvıların ışınım özellikleri. Saydam ortamlar tarafından ayrılmış yüzeyler arasında termal ışınım değişimi. Gri ve difusif olmayan yüzeyler. Kapalı odalarda gaz ışınımı. Işınım ile birleştirilmiş iletim ve/veya taşınım.

İki Fazlı Akışlarda Isı Transferi (ME 626)


Kaynamada çekirdeklenme ve hava kabarcığı oluşumu. Pool boiling ısı transferi. Kritik ısı akışı. İnce yüzey kaynama. Yalıtılmış iki fazlı akışların kinematik ve dinamiği. İki fazlı akışta kaynama ve/veya buharlaşma. İki fazlı akışların kararlılığı.Yoğunlaşma.

Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Teorisi (ME 631)


Viskoz akış için hareket denklemleri; Navier-Stokes denklemlerinin kesin çözümleri; sınır tabaka teoremi, benzer çözümler, yaklaşık çözüm metodları; türbülanslı sınır tabaka; üç boyutlu sıkıştırılabilir sınır tabaka akışlarına giriş. Sıkıştırılabilir viskoz akışın temel denklemleri, laminar akışlarda stabilite, türbülanslı akış için Reynolds denklemleri. Bologna Bilgi Paketi – ME631

Türbülanslı Akış Teorisi (ME 632)


Giriş, Arakesit Akışların Kararlılığı, Akış Kararlılığının tanımı ve Kritik Reynolds Sayısı, Viskoz olmayan Arakesit Akışları, Viskoz Arakesit Akışları, Türbülansa Geçiş, Arakesit Akışlarda Türbülans, Temel Tanımlar, İstatiksel Altyapı, Reynolds Denklemleri, Serbest Arakesit Akışları, Duvarla-Sınırlanmış Akışlar, Türbülanslı Akışların Teorisi ve Modellenmesi, Homojen İzotropik Türbülans, Kolmogorov Spekturumu, Türbülans Modellenmesi: k- modeli, Büyük Eddy Benzetimi, (BEB), Özel Konular. Bologna Bilgi Paketi – ME632  

Büyük Girdap Benzetimi (ME 634)


Türbülanslı akış teorisinin tekrarı; RANS ve DNS modelleri; zaman ve mekanda ayrıklaştırma; LES denklemlerinin çıkartılması; filtreleme; küçük girdapların modellenmesi; sınır koşulları. ME

Türbomakinaların Tasarım ve Analizi (ME 636)


Türbomakinaların temel teorisi, boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları; kavitasyon; ventilatör, pompa, gas türbini, buhar türbini ve su türbinlerinin tasarım ve analizi.

Özel Akışkan Mekaniği Konuları (ME 639)


Üniversite dışından ya da ziyaretçi bir öğretim üyesinin uzmanlığına ya da tam zamanlı bir öğretim üyesinin güncel araştırma konuları ve ilgi alanına dayalı olarak açılacak ders

Sayfa 1 / 3123