Bologna Süreci

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI BİLGİLERİ

Amaç:

 • Bölümümüzde gerçek bir bilimsel ortam yaratmak,
 • Ülkemizin bilim üretimine katkıda bulunmak,
 • İleri düzeyde araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirmek.

Hedef:

 • Her öğretim üyesinin ortalama bir doktora öğrencisine danışmanlık yapması,
 • Doktora öğrencilerinin araştırmaları boyunca farklı bilimsel kurum ve kuruluşlar ile temas yoluyla geniş birufka ve deneyim çeşitliliğine sahip olmaları ve Bölüm’ün bilimsel yüzünün dışarıya açılan penceresi olmaları,
 • Doktora öğrencilerinin uluslararası araştırma projelerine katkı sağlaması, konferans ve sempozyumlarda bildiriler sunarak ve bilimsel dergilerde makaleler yayınlayarak birikimlerini ve kendi tanınırlıklarını, bu arada Bölüm’ün uluslararası tanınırlığını artırmaları.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)

Kuramsal, Olgusal Bilgiler

 • Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 • Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler

 • Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
 • Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

Öğrenme Yetkinliği

 • Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 • Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Makine mühendisliğinde, özgün bir yöntem geliştirir veya bilinen bir yöntemi yeni bir probleme uygular.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 • ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 153 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları:

 • Her bir dersten en az CC notu almak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 seçmeli dersi tamamlamak.
 • Yeterlik sınavında başarılı olmak.
 • Tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda tez önerisi hazırlayarak Tez İzleme Komitesi önünden savunmak ve başarılı olmak.
 • Danışmanın gözetiminde tez çalışmasını yürütüp tamamlamak ve bir jüri önünde savunarak başarılı olmak.
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi durumunda öncelikle Bilimsel Hazırlık programına kaydolmuş ve toplamı 24 krediyi aşmamak üzere Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda, her bir dersten en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak.